Mã sách Tên sách Tình trạng sách Bìa sách Tác giả Số lượng
BTG3683 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới Giàng Seo Phử 1
BTG3684 Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng (hồi ký) Đại tướng Lê Đức Anh 1
BTG3685 Văn hoá sức mạnh nội sinh của phát triển - 1
BTG3686 History of VietNam - Laos Laos - VietNam Special RelaTionship (1930 2007) - 1
BTG3687 Dân tộc trong lịch sử và trong thời đại ngày nay GS.TS. Trần Hữu Tiến 1
BTG3688 Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao - 1
BTG3689 Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch - 1
BTG3690 Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng trong cách mạng tháng 8 và cách mạng tháng 8 với công cuộc đổi mới đất nước - 1
BTG2118 Chân dung các Nhà giáo ưu tú Việt Nam - 1
BTG2121 Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về giáo dục quốc phòng - 1
BTG2122 Bức thư người giúp việc - 1
BTG2117 Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam - Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập Quốc Tế PGS.TS. Bùi Quang Bình 1
BTG2002 Bắc Thái lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) - 1
BTG2001 Bà mẹ Việt Nam anh hùng & Anh hùng LLVT nhân dân tỉnh Thái Nguyên - 1
BTG2000 Lớn lên cùng Cách mạng - Hồi ký - 1
BTG1999 Lẽ phải của chúng ta - 1
BTG1998 Lịch sử Đảng bộ thị xã Bắc Kạn (1943-1995) - 1
BTG20005 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - tập IV - 1
BTG2003 Tuyển tập Nguyễn Công Hoan III - 1
BTG2010 Thái Nguyên đất và người - 1